Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Garage Erik van Wijk B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
a. Garage van Wijk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Garage Erik van Wijk B.V. gevestigd te (1171 VC) Sloterweg 343, Badhoevedorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34062775;
b. Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Garage van Wijk is aangegaan;
c. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Garage van Wijk en Klant;
d. Product: iedere zaak, waaronder een voertuig of een onderdeel, die Garage van Wijk in het kader van de Overeenkomst aan Klant levert;
e. Werkzaamheden: alle (reparatie- en/of reinigings)werkzaamheden of APK keuring die Garage van Wijk in het kader van de Overeenkomst aan het Voertuig uitvoert;
f. Voertuig: het voertuig waaraan Garage van Wijk in opdracht van Klant Werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (en overige rechtshandelingen) van Garage van Wijk en op alle Overeenkomsten tussen Klant en Garage van Wijk.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarde van Klant wordt door Garage van Wijk uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen.
2.4. Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
2.5. Deze Voorwaarden zijn na te lezen op www.erikvanwijk.nl/algemene-voorwaarden.
2.6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Garage van Wijk vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.7. Indien Garage van Wijk niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Garage van Wijk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Ieder aanbod van Garage van Wijk is vrijblijvend.

3.2. Garage van Wijk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Garage van Wijk opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop Garage van Wijk zijn offerte of aanbod baseert. Indien de door Klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig blijken te zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan Klant in rekening worden gebracht.
3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen of opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant in persoon, telefonisch of via de e-mail het aanbod van Garage van Wijk heeft aanvaard.
4.2. Elke Overeenkomst wordt door Garage van Wijk aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat Klant op grond van door Garage van Wijk in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

Artikel 5. Prijzen
5.1. Voor Klant zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw.
5.2. Voor Klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.
5.3. Garage van Wijk heeft het recht zijn tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
5.4. Aan een door Garage van Wijk gegeven inschatting van de kosten voor het repareren van het Voertuig kunnen geen rechten worden ontleend. Kosten voor reparatiewerkzaamheden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk via de e-mail een vaste prijs zijn overeengekomen.
5.5. Indien het repareren van het Voertuig aanzienlijk meer kosten met zich meebrengt, dan de inschatting die Garage van Wijk heeft gemaakt, dan wordt Klant daarvan in kennis gesteld en worden de reparatiewerkzaamheden uitgevoerd nadat Klant zijn akkoord heeft gegeven op de kosten.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1. Garage van Wijk zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2. Garage van Wijk heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan Klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 7. Verplichtingen van Klant
7.1. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen waarvan Garage van Wijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Garage van Wijk worden verstrekt.
7.2. Klant is gehouden Garage van Wijk onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.3. Indien het door Garage van Wijk (op)geleverde is voorzien van instructies en/of technische specificaties, dan is Klant verplicht het (op)geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit deze instructies of technische specificaties.

Artikel 8. (Op)leveringstermijn
8.1. Een roetfilter wordt binnen 24 uur (gedurende de openingstijden van Garage van Wijk) gereinigd, tenzij er onvoorziene omstandigheden zich voordoen waardoor het voor Garage van Wijk niet mogelijk is de Werkzaamheden binnen deze termijn uit te voeren.
8.2. De door Garage van Wijk opgegeven (op)leveringstermijn voor Producten – en/of termijn voor het verrichten van Werkzaamheden – is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Garage van Wijk geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Garage van Wijk verstrekte gegevens. De (op)leveringstermijn zal door Garage van Wijk zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Garage van Wijk opgegeven (op)leveringstermijnen zijn slechts indicatief.
8.3. Overschrijding van de opgegeven (op)leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de Overeenkomst te ontbinden. Klant heeft wel het recht de Overeenkomst te ontbinden indien Klant Garage van Wijk een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin Garage van Wijk een redelijke termijn wordt geboden om alsnog (op) te leveren en Garage van Wijk geen gehoor heeft gegeven aan de ingebrekestelling.

Artikel 9. Levering
9.1. Het Product wordt geleverd in de staat waarin Garage van Wijk het Product heeft aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
9.2. Klant is verplicht het gekochte Product af te nemen.
9.3. Indien Klant het Product niet op de overeengekomen leveringsdatum ophaalt, dan is Garage van Wijk gerechtigd het Product voor rekening en risico van Klant op te slaan. Indien Klant het Product niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) de verkoopprijs reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Garage van Wijk het recht om het Product na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens Klant te (doen) verkopen. Klant blijft de verkoopprijs, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop van het Product aan een derde.
9.4. Garage van Wijk heeft te allen tijde het recht de Producten in gedeelten (af) te leveren.

Artikel 10. Facturatie en betaling
10.1. Onverwijld nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, stuurt Garage van Wijk Klant de factuur. Het Product wordt geleverd nadat Garage van Wijk de betaling van Klant heeft ontvangen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat het Product op rekening wordt geleverd.
10.2. Betaling voor de Werkzaamheden dient bij het ophalen van het Voertuig te geschieden, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de Werkzaamheden op rekening worden uitgevoerd.
10.3. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Garage van Wijk gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Klant op verzoek en ten genoegen van Garage van Wijk zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
10.4. Klant dient de van Garage van Wijk ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
10.5. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.
10.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
10.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Garage van Wijk op Klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Retentierecht
11.1. Garage van Wijk heeft het recht het Voertuig onder zich te houden, indien Klant de kosten voor het uitvoeren van de Werkzaamheden niet heeft voldaan en, indien van toepassing, ook indien het kosten betreft van een eerdere opdracht of indien er andere vorderingen zijn die voortvloeien uit een contractuele relatie met Garage van Wijk.
11.2. Het retentierecht eindigt op het moment dat Klant alle vorderingen die Garage van Wijk op Klant heeft, heeft betaald.
11.3. Garage van Wijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die Klant lijdt doordat Garage van Wijk een beroep doet op zijn retentierecht.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Indien Garage van Wijk door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
12.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
12.3. Onder overmacht van Garage van Wijk wordt verstaan elke van de wil van Garage van Dijk onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) zijn verplichtingen jegens Klant wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Garage van Wijk kan worden verlangd.
12.4. Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte respectievelijk (tijdige) op- of aflevering, in de weg staan, zoals: stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Garage van Wijk door zijn leveranciers; ex- en importverboden; diefstal; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Garage van Wijk of van zijn leverancier; overheidsmaatregelen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering, pas over op Klant nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens een Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten (of Werkzaamheden) aan Garage van Wijk verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, kosten voor Werkzaamheden, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten.
13.2. Ieder bedrag dat van Klant wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Garage van Wijk op Klant mocht hebben ten aanzien van welke Garage van Wijk in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt of ten aanzien waarbij een eigendomsvoorbehoud niet mogelijk is. Daarna zal ieder bedrag dat van Klant wordt ontvangen, allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 10.
13.3. Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is Klant niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Garage van Wijk eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Klant noodzakelijk is.
13.4. Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Garage van Wijk te bewaren en deze te verzekeren tegen risico’s zoals brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Garage van Wijk zal Klant alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Garage van Wijk.
13.5. Indien en zolang Garage van Wijk eigenaar van de Producten is, zal Klant Garage van Wijk onverwijld schriftelijk of via de e-mail op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten.
13.6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Garage van Wijk. Voorts zal Klant Garage van Wijk op Garage van Wijk zijn eerste verzoek mededelen waar de Producten, waarvan Garage van Wijk eigenaar is, zich bevinden.
13.7. Indien Klant zijn verplichtingen jegens Garage van Wijk niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Garage van Wijk gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Garage van Wijk op volledige schadevergoeding.
13.8. Indien Garage van Wijk gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is Klant verplicht Garage van Wijk toegang te verlenen tot alle locaties waar de Producten van Garage van Wijk zich bevinden.

Artikel 14. Staat van het Product
14.1. Klant accepteert het Product in de staat zoals deze is op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst. Klant is zich bewust van de onderzoeksplicht die hij heeft i.v.m. de staat van het Product. Klant is verplicht voor het sluiten van de Overeenkomst goed na te gaan of het Product geschikt is voor het doel waarvoor Klant het Product wil gebruiken. Klant zal, afhankelijk van de ouderdom en de prijs van het Product, er rekening mee moeten houden dat na de levering van het Product reparaties aan het Product nodig zijn, ook al was de noodzaak daartoe op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst niet direct zichtbaar.

Artikel 15. Klachten en garantie
15.1. Klant is verplicht de geleverde Producten terstond bij aflevering te controleren. Klant dient in het bijzonder na te gaan:
a. Of de juiste Producten zijn geleverd;
b. Of het juiste aantal is geleverd;
c. Of de Producten geen zichtbare gebreken bevatten.
15.2. Indien de geleverde Producten niet overeenkomen met de bestelling dan wel indien de Producten zichtbare gebreken bevatten of indien de Werkzaamheden gebrekkig zijn opgeleverd, dan dient Klant Garage van Wijk daarvan zo spoedig mogelijk na de (op)levering op de hoogte te stellen. Transportschade dient direct na de levering door Klant aan Garage van Wijk kenbaar te worden gemaakt.
15.3. Klant is verplicht Garage van Wijk de mogelijkheid te geven een klacht te controleren. Indien blijkt dat Garage van Wijk de verkeerde Producten en/of niet de juiste hoeveelheid Producten heeft geleverd, dan zal Garage van Wijk zo spoedig mogelijk de juiste Producten leveren en/of extra Producten leveren.
15.4. Indien op een Product een garantie wordt verleend, dan wordt de looptijd van de garantie op de factuur vermeld. De factuur is het garantiebewijs.
15.5. Indien een gebrekkig Product is geleverd of Garage van Wijk de garantieclaim van Klant accepteert of indien uit onderzoek blijkt dat de Werkzaamheden gebrekkig zijn opgeleverd, dan zal Garage van Wijk, naar zijn keuze, een nieuw Product leveren, het Producten (laten) repareren, de prijs van het Product of de Werkzaamheden (deels) crediteren of de Werkzaamheden alsnog correct uitvoeren. Klant dient Garage van Wijk te allen tijde de mogelijkheid te geven een gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Garage van Wijk is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.
15.6. Onder de garantie vallen niet:
a. Onderdelen die periodiek vervangen moeten worden;
b. De kosten voor het verplaatsen van het Product naar de werkplaats waar de reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Deze kosten komen voor rekening van Klant;
c. Vervangend vervoer.
15.7. Indien Klant gebreken aan het Product zonder de voorafgaande toestemming van Garage van Wijk door een derde laat repareren, dan worden de kosten hiervan niet door Garage van Wijk vergoed.
15.8. De garantieclaim wordt niet geaccepteerd en klachten over het geleverde Product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. Klant gebreken aan het Product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Garage van Wijk meldt;
b. Door Klant en/of een derde veranderingen aan het Product zijn aangebracht;
c. Het Product is gebruikt in strijd met de gebruikshandleiding, de bestemming waarvoor het Product gebouwd is of de technisch toegestane specificaties;
d. Schade aan het Product is ontstaan door slippen of een verkeersongeluk;
e. Gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
f. Gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, water, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden en wegomstandigheden.
15.9. Het repareren van het Product of het vervangen van een onderdeel verlengt de garantieperiode niet.

Artikel 16. Retournering
16.1. Het staat Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat Garage van Wijk daarmee schriftelijk of via de e-mail heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor Klant en de Producten blijven voor zijn risico totdat Garage van Wijk de Producten in ontvangst heeft genomen.

Artikel 17. Risico en verzekering
17.1. Gedurende de periode dat Garage van Wijk het Voertuig onder zich heeft, is het Voertuig volledig voor risico van Klant. Indien het Voertuig tijdens deze periode gestolen wordt, te niet gaat (bijvoorbeeld door brand) of beschadigd raakt, dan is dat voor risico van Klant en kan Garage van Wijk daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij artikel 17.2 van toepassing is. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Voertuig tegen dergelijke risico’s. Indien zich een situatie heeft voorgedaan zoals omschreven in dit artikel, dan stelt Garage van Wijk Klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
17.2. Indien het Voertuig door toedoen van Garage van Wijk gedurende de periode dat Garage van Wijk het Voertuig onder zich heeft schade heeft opgelopen, dan zal Garage van Wijk, naar zijn keuze, de schade vergoeden of de schade op zijn kosten (laten) herstellen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Garage van Wijk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Klant te werk zijn gesteld.
18.2. Garage van Wijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Garage van Wijk is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.3. Indien Klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het Product of de opgeleverde Werkzaamheden, dan sluit Garage van Wijk iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
18.4. Garage van Wijk is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het Product, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de technische specificaties.
18.5. Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. Garage van Wijk is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met het Product. Garage van Wijk is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het Product. Klant is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het Product. Het gebruik van het Product is geheel voor eigen risico.
18.6. Garage van Wijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat Klant het Product niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.
18.7. Garage van Wijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan het Voertuig dat al aanwezig was voordat Garage van Wijk een aanvang maakt met de Werkzaamheden.
18.8. Garage van Wijk is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, kosten voor vervangend vervoer, sleepkosten, reiskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
18.9. Indien Garage van Wijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Garage van Wijk beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Garage van Wijk gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Garage van Wijk beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de verkoopprijs van het Product of tot het bedrag dat Klant betaald heeft voor de Werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.10. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Klant uit welken hoofde ook jegens Garage van Wijk vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Garage van Wijk kan aanwenden, met dien verstande dat voor Klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
18.11. Indien Klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Garage van Wijk handelt, dan dient Klant alle schade te vergoeden die Garage van Wijk daardoor lijdt.

Artikel 19. Opschorting en ontbinding
19.1. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Klant, zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Garage van Wijk Klant binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welke geval Garage van Wijk zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
a. De uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. Al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Klant op te schorten,
een en ander onverminderd Garage van Wijk ’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Klant dan ook en zonder dat Garage van Wijk tot enige schadevergoeding is gehouden.
19.2. Indien Klant niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, dan is Klant in verzuim en is Garage van Wijk gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. De uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b. Die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19.3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Garage van Wijk op Klant en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Garage van Wijk gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zullen Garage van Wijk en zijn gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Klant te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Garage van Wijk in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

Artikel 20. Verwerking van persoonsgegevens
20.1. Garage van Wijk verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan Klant het privacy beleid van Garage van Wijk raadplegen, zie https://www.erikvanwijk.nl/privacyverklaring/.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op deze Voorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten tussen Klant en Garage van Wijk worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Garage van Wijk gevestigd is. Klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Garage van Wijk schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Hieronder kunt u de Algemene voorwaarden in PDF downloaden:
Algemene voorwaarden


Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten